top of page

2020-2023 CªÀ¢üUÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ / PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ / ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

¸ÀªÉÄäüÀ£À / ¸ÀªÀiÁªÉñÀ / «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtUÀ¼ÀÄ

PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼ÀÄ, ªÁå¸ÀAUÀ UÉÆö×UÀ¼ÀÄ

vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ, ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ

¥Àæ¸ÁgÀ-¥ÀæZÁgÀ C©üAiÀiÁ£À

zÀwÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

eÁ®ªÀiÁUÀð vÀgÀUÀw/vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼ÀÄ

ºÀj±ÀÑAzÀæ PÁªÀåzÀ rfl°ÃPÀgÀt

¸ÀzÀ¸ÀåvÀé «¸ÀÛgÀuÉ C©üAiÀiÁ£À

UÀªÀÄPÀ ªÀÄAUÀ¼À ¤¢ü

ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ, ±Á¯É-±Á¯ÉUÉ UÀªÀÄPÀ «±ÉõÀ C©üAiÀiÁ£À

bottom of page